Jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?

Jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rozliczać podatki na cztery sposoby. O danej formie decyduje rodzaj i forma działalności. Wpływa na to także kilka innych czynników – zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym dowiecie się więcej na temat rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Tytułem wstępu

Pierwsze dwa rodzaje narzucane są przedsiębiorcom przez ustawę o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Są to: rozliczanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Pozostałe dwa: karta podatkowa lub ryczałt przychodów ewidencjonowanych, formułuje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto pamiętać, że wybrany przez przedsiębiorcę rodzaj rozliczenia musi być kontynuowany przez kilka następnych lat. Można go w wyjątkowych przypadkach zmienić na początku roku podatkowego – działalność musi jednak spełniać odpowiednie wymogi do jego zastosowania. Nie dotyczy to tych, którzy używają karty podatkowej – te osoby mogą zmieniać formę rozliczenia w wybranym przez siebie czasie. Z czym wiąże się zastosowanie każdego z czterech rodzajów rozliczeń? Sprawdźmy.

Rozliczanie według zasadach ogólnych

Każdy, kto zajmuje się prowadzeniem działalności jednoosobowej wybierający tą opcję, może rozliczać się według podanej skali podatkowej. Fundamentem obliczenia stawek podatku (18 czy 32 %) jest oczywiście dochód generowany przez przedsiębiorstwo (czyli różnica pomiędzy przychodami firmy a kosztami jej utrzymania). Jeżeli dochody nie przekraczają 85 tysięcy złotych rocznie oraz jeśli działalność przynosi wiele kosztów, jest to najkorzystniejsza metoda rozliczenia.

Jej kolejnym plusem jest także możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz innych ulg takich jak rehabilitacyjna, czy przyznawana z tytułu dzieci. Przychody można rozliczać razem z współmałżonkiem bądź też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Warto pamiętać, że przed opodatkowaniem, przychody z danego roku podatkowego można pomniejszyć o rozliczenia czy straty z lat wcześniejszych.

Rozliczanie na zasadach ogólnych ma jednak swoje minusy. Dochody z działalności są zliczane wspólnie z przychodami pochodzącymi z pozostałych źródeł, przez co można przekroczyć 85 tys zł – co spowoduje zwiększenie stawki podatku do 32%. W ciągu roku przedsiębiorca musi także wpłacać zaliczki podatkowe (raz na miesiąc lub raz na kwartał). Zobowiązany jest także w terminie do końca kwietnia przedłożyć do US zeznanie podatkowe (PIT-36). W tej formie rozliczeń obowiązkowe jest także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów a także innych ewidencji.

Podatek liniowy

Jeżeli wybierzemy ten rodzaj rozliczeń, musimy być przygotowani na stały podatek w wysokości 19% od kwoty osiągniętych dochodów. Ta forma jest opłacalna, jeżeli przychody nie przekraczają 100 tys. zł. na rok. Jej wadą jest natomiast brak możliwości odliczenia ulg, czy też wspólnego rozliczania się z małżonkiem. W tej formie nie obowiązują też zasady skierowane do samotnych rodziców. Można od podatku odliczyć tylko straty z wcześniejszych lat, wpłaty na indywidualne konto emerytalne oraz opłacone składki ubezpieczeniowe (zdrowotne i społeczne – i to także za granicą).

Podstawę podatku określa się w oparciu o księgi podatkowe przedsiębiorstwa. Wybierając podatek liniowy wymogiem jest rozliczenie przychodów w zeznaniu podatkowym PIT-36L. Jeśli podatnik posiada dochody z dodatkowych źródeł, może korzystać z ulg i odliczeń i wypełnia formularz PIT-37.

Ryczałt ewidencjonowany

Ten rodzaj rozliczenia wybrać mogą jedynie przedsiębiorstwa, których przychody w ostatnim roku podatkowym nie przekroczyły 150 tys. euro (przeliczenie kwoty odbywa się po kursie NBP z dnia 1. października poprzedniego roku). Stawki podatku ryczałtowego zależą od rodzaju działalności, którą Państwo prowadzą i wynoszą 20, 17, 8,5 , 5,5 bądź też 3%. Najniższą z nich mogą otrzymać między innymi osoby pracujące w branży gastronomicznej, najwyższą – np. stomatolog. Z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący lombardy lub apteki, a także wykonujący niektóre wolne zawody oraz sprzedający części samochodowe.

Ta forma rozliczeń jest mocno uproszczona, nie wymaga prowadzenia pełnej ewidencji podatkowej. Należy jednak w niektórych przypadkach prowadzić spis środków trwałych i wartości materialnych i niematerialnych. Należy też pamiętać, że podstawą naliczenia podatku w formie ryczałtu są dochody firmy niepomniejszone o koszty ich uzyskania. Osoba rozliczająca się w ten sposób może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz z zachowaniem reguł dla samotnie wychowujących dzieci.

Wybierana deklaracja podatkowa to PIT-28.

Karta podatkowa

Jest najprostszą formą płatności podatków. Osoby, które się na nią decydują, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ale wykonują ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Konieczne jest także zbieranie faktur i rachunków, które potwierdzają sprzedaż usług i towarów. W oparciu o te informacje Urząd Skarbowy określa wysokość podatku. Stawki ustalane są kwotowo, wpływ na to ma np. wielkość miejscowości lub miasta, w której prowadzimy działalność. Nie mają na to wpływu dochody przedsiębiorstwa – co może być zarówno plusem jak i minusem.

Karta podatkowa, mimo swej prostoty wybierana jest najrzadziej z wszystkich form rozliczania jednoosobowych działalności gospodarczych. Zgodnie z ustawą bowiem, skierowana jest ona do wymierających zawodów rzemieślniczych, takich jak szewc, szklarz czy zdun. Poza tym, forma ta pozwala tylko na odliczenie składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazywanej do ZUS (jeśli się ją odlicza, należy zawrzeć to w deklaracji PIT-16A), nie ma tu praw do innych zniżek czy ulg. Wybierający kartę podatkową nie musi składać zeznania podatkowego.

Każda z tych form rozliczeń jednoosobowych działalności ma pewne wady i zalety. Należy je dostosować do potrzeb swojej firmy, jej przychodów, kosztów i rodzajów usług jakie proponuje. Warto w razie wątpliwości zaczerpnąć pomocy u ekspertów.

2 thoughts on “Jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *