Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa – co należy wiedzieć?

Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa – co należy wiedzieć?

Zawarłeś związek małżeński w 2017 roku? A może mimo długoletniego stażu małżeńskiego wciąż masz problemy ze zrozumieniem zasad wspólnego rozliczania majątku małżeństwa? Poniższy artykuł pomoże Ci w usystematyzowaniu kilku podstawowych informacji.

Komu przysługuje prawo do wspólnego rozliczania się?

Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa uzależnione jest od kilku podstawowych czynników, regulowanych przez art. 6 ust. 1-3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Preferencyjne zasady rozliczeń obejmują:

  1. osoby, które przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim i między którymi przez cały rok istniała majątkowa wspólnota małżeńska (małżonkowie wspólnie dysponowali majątkiem). Przy czym warto pamiętać, iż jeśli związek małżeński został zawarty w 2017 roku – wspólne rozliczanie będzie mogło nastąpić dopiero po pierwszej rocznicy ślubu – czyli podczas składania zeznania podatkowego w 2019 za rok 2018,
  2. osoby rozwiedzione pod koniec 2017 r., jeśli data uprawomocnienia wyroku sądowego będzie miała miejsce dopiero w 2018 roku),
  3. wdowców – którzy w roku podatkowym mieli wspólnotę majątkową ze swoim zmarłym małżonkiem, jeżeli:
  • współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, a małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, lub
  • współmałżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed rozliczeniem PIT.
  1. osób, których wspólnota majątkowa trwała przez cały czas trwania związku małżeńskiego.

Wspólność majątkowa  zazwyczaj powstaje z dniem jego zawarcia małżeństwa i obejmuje majątek nabyty przez cały czas jego trwania (wynagrodzenia małżonków z tytułu wykonywanej pracy, dochody z majątku wspólnego jak i osobistego, czy środki zgromadzone na funduszach emerytalnych).

Prawo do wspólnego rozliczania małżeństwa przysługuje także osobom, które:

  1. w 2017 roku były obywatelami Polski lub mieszkały w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, terenie europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub choć jeden z małżonków podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
  2. osiągają przychody z działalności rolniczej, prywatnego najmu, kapitałów pieniężnych czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym (np. z wygranych, ze sprzedaży nieruchomości, z dywidendy itp.),
  3. w danym roku podatkowym nie osiągnęły żadnych przychodów. W takim przypadku we wspólnym zeznaniu należy wskazać dochód zerowy małżonka.

W przypadku, gdy jeden z małżonków korzystał z karty podatkowej, podatku liniowego, podatku tonażowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego) wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

By wspólnie rozliczyć małżeński majątek należy pamiętać także o złożeniu odpowiedniego wniosku o wspólne opodatkowanie. Dokument powinien być podpisany tylko przez jednego z małżonków – tego, który pierwszy występuje w zeznaniu podatkowym – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku małżonków, którzy mają różne miejsca zamieszkania, wspólne zeznanie należy złożyć w urzędzie właściwym dla jednego z nich, bez jednoczesnego powiadamiania drugiej placówki o tym fakcie.

Korzyści ze wspólnego rozliczania się

Wspólne rozliczenie może okazać się korzystne, gdy jedno z małżonków osiąga dochody powodujące wejście na wyższy – 32% – próg podatkowy. Jeśli po odliczeniu wszystkich ulg wspólny dochód wyniesie 85.528 zł – wspólny podatek może okazać się taki, jak w przypadku rozliczenia indywidualnego przez każdego z małżonków.

W przypadku, gdy małżonkowie osiągają dochody niższe niż 85.528 zł – mogą odnieść korzyść podatkową.

Największe korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków są jednak wtedy, gdy jeden z małżonków nie zarabia, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie przewyższającej pierwszy próg podatkowy. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie opodatkowany stawką 18%, dzięki czemu małżonkowie zapłacą mniej niż gdyby rozliczali się osobno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *