Zaległości podatkowe – czym są i jak je spłacać?

Zaległości podatkowe – czym są i jak je spłacać?

Zaległość podatkowa najkrócej mówiąc powstaje w momencie nieopłacenia należnego podatku w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli dyktowane było to sytuacjami niezależnymi od podatnika dla Urzędu Skarbowego nie ma to znaczenia. Dlatego chcąc uniknąć przykrych konsekwencji podatkowych zaniedbań najprościej jest nie dopuszczać do ich powstania. Niemniej jeśli już do tego doszło, warto dowiedzieć się czym jest zaległość podatkowa, a w dalszej kolejności – jak ją spłacić.

Czym jest zaległość podatkowa?

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 i zawartej w niej Ordynacji podatkowej w artykule 51§1 za zaległość podatkową uznaje się:

 

  • podatek niezapłacony w terminie,
  • niezapłaconą zaliczkę na podatek,
  • ratę podatku,
  • nadpłatę (jeśli została przyznana nieprawnie),
  • zwrot podatku (jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w kwocie wyższej niż należna – chyba, że wykaże, iż nie nastąpiło to z jego winy),
  • wynagrodzenie płatników, inkasentów (które zostało pobrane nienależnie),
  • oprocentowanie nienależnej nadpłaty.

 

W przypadku spółki, do spłaty zaległości zobowiązani są wszyscy jej wspólnicy, o ile zaniedbania powstały w trakcie jej prowadzenia przez w/w.

W momencie zwrotu podatku oraz wypłaconej nadpłaty, dniem w którym powstają zaległości jest dzień zwrotu pieniędzy przez Urząd Skarbowy. Między innymi dlatego właśnie warto postarać się o jak najszybsze uregulowanie zaległości podatkowych, ponieważ każdy dzień zwłoki to naliczone do nich odsetki. Liczą się one od terminu wyznaczonego odgórnie do zapłaty podatku, aż do finalnego dnia jego zapłaty. Ich wysokość podatnik powinien obliczyć sam (mając na uwadze częste zmiany wysokość stopy procentowej).

Urząd Skarbowy ma również możliwość nałożenia kary na podatników za nieterminowość w opłacaniu należności, co może skutkować pociągnięciem ich do odpowiedzialności karnej pod mianem przestępstwa skarbowego. Oczywiście nieterminowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym może nastąpić z przyczyn niezależnych od podatnika – wynikiem braku środków czy nawet problemów ze zrozumieniem przepisów regulujących prawo podatkowe. Wtedy powinien on zastanowić się nad zagrożeniami, które mogą wyniknąć z powstania zaległości i znaleźć sposób, który pomoże mu wyjść z tej sytuacji. Dlatego jeżeli podatnik nie złożył zeznania na czas, w jego gestii jest przyznać się do nieterminowości. Służy temu tzw. czynny żal. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż nie anuluje on odsetek, ale pozwoli uniknąć poważniejszej odpowiedzialności karnej.

Jak spłacać zaległości podatkowe?

Można tego dokonać uiszczając należność w kasie banku lub dokonując przelewu. Dodatkowo na rzecz zaległości podatkowych można przekazać nadpłatę, która została wykazana w formularzach PIT. Niemniej Urząd Skarbowy może wobec podatników zastosować konkretne ulgi o charakterze uznaniowym. Możliwe jest więc:

 

  • odroczenie spłaty (do kwoty 50 tys. zł),
  • rozłożenie spłaty w ratach (jeśli zaległość jest nie większa niż 10 tys. zł),
  • umorzenie całości zaległości lub ich części (średnio do kwoty 2 tys. zł).

 

W tym ostatnim przypadku anulowaniu podlegają także odsetki – oczywiście w takiej wielkości w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Całkowite umorzenie jest możliwe, o ile wykaże się ważny interes podatnika (np. utrata zarobkowania) lub jego działanie na interes społeczny (np. w sytuacji, gdy spłata zaległości spowoduje sięganie po pomoc socjalną). Przede wszystkim jednak należy pamiętać, iż Urząd Skarbowy sam nie wychodzi z inicjatywą ulgowego traktowania podatnika. Te przyznawane są tylko i wyłącznie na jego wniosek. W tym celu powinien wypełnić jeden z trzech formularzy (RAT-Z, TER-Z, UZ-M).

 

Najlepiej jest więc nie dopuszczać do powstawania zaległości podatkowych. Wszystkie terminy i informacje na temat rozliczania PIT za 2017 znajdziecie w naszym wcześniejszym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *